CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của Nhà trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc Khoa. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương, chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

2. Nhiêm vụ

 2.1. Giảng dạy

Tổ chức giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong Trường, thuộc các lĩnh vực:

  • Toán – Lý - Hóa – Sinh;
  • Ngoại ngữ;
  • Tin học;
  • Các môn khối khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Giáo dục thể chất;
  • Giáo dục quốc phòng và an ninh;
  • Kỹ năng mềm;
  • Khởi nghiệp doanh nghiệp….

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.

Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.2. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

 

2.3. Các công tác khác

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa quản lý; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường;

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công./.