Đề cương chi tiết môn học chung năm 2023

Thứ sáu, 10/02/2023, 15:22 (GMT+7)

STT TÊN MÔN HỌC NỘI DUNG
1 Khởi nghiệp Xem chi tiết
2 Kỹ năng phần mềm Xem chi tiết
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem chi tiết
4 Toán cao cấp Xem chi tiết
5 Tin học Xem chi tiết
6 Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản Xem chi tiết
6 Chủ nghĩa xã hội khoa học Xem chi tiết
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem chi tiết
9 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Xem chi tiết
9 Triết học Mác-Lênin Xem chi tiết
14 Kinh tế chính trị Mác -Lênin

Xem chi tiết

10 Tiếng Anh cơ bản 1 Xem chi tiết
11 Tiếng Anh cơ bản 2 Xem chi tiết
12 Tiếng Anh cơ bản 3

Xem chi tiết

Bài viết liên quan